Sản phẩm

Field Product3

Raw Cashew Nuts

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của HPL AGRO với tỷ lệ hạt đồng nhất lên đến 98%, được chế biến theo một chuỗi quy trình dài nối tiếp nhau.

Beans & Pulses

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của HPL AGRO với tỷ lệ hạt đồng nhất lên đến 98%, được chế biến theo một chuỗi quy trình dài nối tiếp nhau.

Grains & Cereals

Hạt điều tươi phơi khô, sau đó được đưa vào nhà sàn cỡ phân ra nhiều loại khác nhau, mỗi loại tương ứng với thời gian hấp hơi...

Oil Seeds

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của HPL AGRO với tỷ lệ hạt đồng nhất lên đến 98%, được chế biến theo một chuỗi quy trình dài nối tiếp nhau.

Rice

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của HPL AGRO với tỷ lệ hạt đồng nhất lên đến 98%, được chế biến theo một chuỗi quy trình dài nối tiếp nhau.

Spice

Hạt điều tươi phơi khô, sau đó được đưa vào nhà sàn cỡ phân ra nhiều loại khác nhau, mỗi loại tương ứng với thời gian hấp hơi...

FoodStuffs

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của HPL AGRO với tỷ lệ hạt đồng nhất lên đến 98%, được chế biến theo một chuỗi quy trình dài nối tiếp nhau.

Fertilizer

Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của HPL AGRO với tỷ lệ hạt đồng nhất lên đến 98%, được chế biến theo một chuỗi quy trình dài nối tiếp nhau.

Bitumen

Hạt điều tươi phơi khô, sau đó được đưa vào nhà sàn cỡ phân ra nhiều loại khác nhau, mỗi loại tương ứng với thời gian hấp hơi...